Administracja Zabezpieczeniami

Smart Capital Investors Sp z o.o. pełni od 2012 roku rolę administratora zabezpieczeń dla emisji obligacji, gdzie działa na rzecz Inwestorów w zakresie i zgodnie z postanowieniami Umowy na Zabezpieczenie.

Smart Capital Investors wyspecjalizowało się w administracji zabezpieczeń dla emisji obligacji finansujących kapitał obrotowy emitenta, gdzie zabezpieczeniem jest cesja z realizowanych kontraktów handlowych emitenta. Oznacza to, że:

  1. Umowy cesji wierzytelności z kontraktów handlowych, Emitent (Cedent)  zawiera ze Smart Capital Investors (Cesjonariusz), która reprezentuje i działała na rzecz Inwestorów w ramach Umowy Cesji na Zabezpieczenie podpisanej z Emitentem.
  2. Umowy cesji wierzytelności z kontraktów handlowych Emitenta musi zaakceptować Smart Capital Investors, która reprezentuje i działała na rzecz Inwestorów
  3. Smart Capital Investors jest zobowiązany do działania na rzecz Inwestorów, lecz we własnym imieniu w zakresie i zgodnie z postanowieniami Umowy Cesji na Zabezpieczenie

Role i prace Smart Capital Investors w ramach Umowy Cesji na Zabezpieczenie można podzielić na następujące cztery funkcje:

  1. Wybór kontraktów handlowych Emitenta, które mogą być scedowane na rzecz Inwestorów w ramach cesji wierzytelności z kontraktów handlowych Emitenta w ramach Umowy Cesji na Zabezpieczenie:
  2. Nadzór nad procesem cesji wierzytelności z kontraktów handlowych Emitenta gdzie Smart Capital Investors  z o.o. staje się „stroną” kontraktu handlowego.
  3. Nadzór nad procesem realizacji kontraktów handlowych przez Emitenta, gdzie Zleceniodawcy (dłużnicy Emitenta) dokonują wszelkie płatności kwot w związku z kontraktem handlowym – scedowanym na rzecz Smart Capital Investors -bezpośrednio na rzecz i konto Smart Capital Investors
  4. Nadzór nad procesem realizacji egzekucji wierzytelności, kontraktu jeżeli wystąpi przypadek naruszenia Warunków Emisji Obligacji.