Cennik

Uwaga. Dla zapewnienia wysokiej jakości postępowania mediacyjnego, obowiązuje u nas reguła, że mediacje co do zasady prowadzi mediator i co-mediator.

 

W związku ze skierowaniem do nas wniosku o przeprowadzenie mediacji, a następnie prowadzoną mediacją, pobieramy następujące opłaty:

1. opłatę wstępną (administracyjną);

2. opłatę mediacyjną;

3. opłatę pokrywająca ewentualne koszty podróży mediatorów, jeśli mediacje odbywają się na wniosek Stron poza Warszawą.

Ad 1. Opłatę wstępną (administracyjną) pobiera się od wniosku o mediację i nie podlega ona zwrotowi. Opłata ta wynosi 200 zł + VAT od każdej ze Stron.

Ad 2. Opłatę mediacyjną pobiera się z tytułu prowadzenia postępowania mediacyjnego.

Są dwie możliwości:

a. Wartość Przedmiotu Sporu (WPS) jest określona. Wtedy, za posiedzenie wstępne Strona uiszcza opłatę 250 zł. + VAT, a za każde posiedzenie wspólne każda ze stron uiszcza opłatę 250 zł + VAT. Co więcej, od każdej ze stron pobierana jest opłata jednorazowa wynosząca 1% WPS (jednak nie mniej niż 250 zł + VAT i nie więcej niż 8.000 zł + VAT)

b. WPS nie jest określona. Wtedy, za posiedzenie wstępne Strona uiszcza opłatę 400 zł. + VAT, a za każde posiedzenie wspólne każda ze stron uiszcza opłatę 400 zł + VAT.

Przyjmuje się, że posiedzenia wstępne trwają nie dłużej niż 60 minut, a posiedzenia wspólne nie dłużej niż 120 minut. Wyżej wymienione stawki za spotkania wstępne i wspólne obejmuje przygotowanie się mediatora do postępowania, prowadzenie spotkań mediacyjnych oraz zakończenie postępowania.

Ad 3. Opłatę pokrywającą koszty podróży, gdy mediacja na wniosek Stron prowadzona jest poza Warszawą, określa się wraz ze Stronami ryczałtowo, a zwrot kosztów podróży na mediację poza Warszawę następuje po przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Koszty te pokrywane są po połowie przez Strony, chyba, ze Strony umówią się inaczej.

Strony mogą się umówić, że wyżej przedstawione opłaty wstępna i mediacyjna będą ponoszone wedle innej zasady niż po równo, także tak, że jedna ze Stron poniesie całkowite koszty postępowania mediacyjnego.

W przypadku rezygnacji przez jedną ze Stron z mediacji do pierwszego posiedzenia mediacyjnego, opłata mediacyjna podlega zwrotowi. 

Wszystkie opłaty uiszcza się na rachunek bankowy wskazany przez mediatora.